Vsebina nagradnega natečaja Mladi in denar

Revija Moje finance pripravlja krožek finančnega opismenjevanja v osnovnih in srednjih šolah, prek katerega želimo mladim omogočiti, da se dovolj zgodaj poučijo o odgovornem in samostojnem upravljanju denarja. Krožek je zaživel septembra 2015.

Prek natečaja Mladi in denar želimo udeležencem dali možnost, da povedo svoje mnenje in razmišljanja o različnih tematikah, ki se dotikajo osebnih financ.
Organizator nagradnega natečaja Mladi in denar je Časnik Finance, d. o. o., Bleiweisova ulica 30, 1000 Ljubljana.

Okvirna vsebina in potek nagradnega natečaja

Potek nagradnega natečaja

V reviji Moje finance, poslovnem dnevniku Finance, na spletnih straneh www.mladi-denar.si, finance.si ter na Facebooku bomo vsak drugi mesec objavili nagradni natečaj. Za izvedbo in nadzor nad potekom bo ves čas trajanja natečaja skrbela ekipa revije Moje finance. Odgovore bomo sprejemali do datuma, določenega za posamezen natečaj.

Kdo lahko sodeluje?

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi, starejši od 12 let. Sodelovanje je dovoljeno tudi mlajšim, če za to izrazijo zanimanje. Dijaki in učenci v natečaju lahko sodelujejo samostojno in  morajo za sodelovanje v nagradnem natečaju prek obrazca Soglasje staršev/skrbnikov priložiti podpisano soglasje staršev oziroma skrbnikov. Soglasje je dostopno na www.mladi-denar.si. S podpisom soglasja se starši in skrbniki strinjajo, da se podatki (ime in priimek, razred in šola) objavijo na spletni strani www.mladi-denar.si ter v reviji Moje finance in drugih medijih Časnika Finance. Izdelki brez priloženega soglasja staršev ali skrbnikov bodo iz nagradnega natečaja izločeni.

Kako lahko sodelujejo?

Pri odgovorih ne želimo omejevati. Želimo spodbujati razmišljanje, zato je udeležencem prepuščeno, da po lastni izbiri izberejo, kako bodo odgovorili. Odgovore pošljejo na kuldenar@finance.si ali facebook.com/kuldenar.

Vsi sodelujoči morajo pripisati:

  • ime in priimek,
  • kraj bivanja (ulica, hišna številka, pošta in poštna številka kraja),
  • starost,
  • spol,
  • status (učenec, dijak, študent, upokojenec, zaposlen, nezaposlen ...),
  • razred ali letnik, ki ga obiskuje učenec/dijak,
  • ime in kraj osnovne šole, ki jo obiskuje učenec/dijak,
  • e-naslov in številko mobilnega telefona.

Kdo odloča in izbira nagrajence?

O ožjem izboru prispelih del bo odločala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo sodelavci revije Moje finance. Če je nagradni natečaj organiziran v sodelovanju z drugim podjetjem, se komisiji pridruži tudi predstavnik tega podjetja. Izmed vseh prispelih odgovorov bo komisija izbrala od enega do tri najboljše in jih objavila na spletni strani www.mladi-denar.si, facebook.com/mladiindenar ter finance.si.

Nagrada

Nagrade so prilagojene posameznemu nagradnemu natečaju. Vse so največ v vrednosti 40 evrov. Po veljavni zakonodaji so darila, prejeta v nagradnih natečajih, predmet obdavčitve, če vrednost nagrade presega 42 EUR (z DDV). Uredništvo revije Moje finance bo nagrajenega udeleženca nagradnega natečaja o nagradi obvestilo v 8 dneh od objave, in sicer pisno po e-pošti ali po navadni pošti. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v 15 dneh po razglasitvi, izgubi pravico do nagrade. Nagrajence lahko organizator nagradnega natečaja predstavi v reviji Moje finance in na spletni strani www.mladi-denar.si, facebook.com/kuldenar ter v drugih medijih Časnika Finance.

Splošne določbe

Pravila in vsebino nagradnega natečaja lahko organizator spremeni, če so za to razlogi, recimo tehnični, komercialni ali drugi. O spremembah oziroma dopolnitvah pravil in vsebine nagradnega natečaja bo organizator udeležence pravočasno obvestil.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali prekinitve nagradnega natečaja kot tudi, da nagrade zaradi utemeljenih razlogov ne izroči nagrajencu.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za drugo obliko izplačila ali jo prenesti na tretjo osebo.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradnem natečaju lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre.

Sodelujoči v nagradnem natečaju imajo dostop do svojih osebnih podatkov ter pravico, da z nami kontaktirajo prek naslova, navedenega na tem sporočilu, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi našega podjetja.

Zahteva se pošlje pisno na naslov Časnik Finance, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Najpozneje v 15 dneh po prejetju zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradnega natečaja, v naslednjih 15 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Druge dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradnega natečaja organizator ne hrani.

S pristopom k nagradnemu natečaju in z izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov se udeleženec nagradnega natečaja strinja, da organizator natečaja hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja izključno za namene izvajanja nagradnega natečaja. Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen nagradnega natečaja, za katerega so bili pridobljeni, in jih, razen dajalcu nagrade, ne bo posredoval tretjim osebam.

Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade, fotokopija davčne številke) bo organizator hranil skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

Časnik Finance, časopisno založništvo, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. vložek. 1/31402/00, osnovni kapital znaša 2.795.860,00 EUR; ID številka z DDV: SI19093535. Direktor Peter Frankl.

Ekipa revije Moje finance
Ljubljana, 11. 11. 2014

PDF: SOGLASJE staršev/skrbnikov za sodelovanje otroka v nagradnem natečaju (Z desno miškino tipko kliknite na povezavo PDF-datoteke in v meniju izberite Shrani povezavo kot.)