Vsebina nagradnega natečaja Mladi in denar

Revija Moje finance pripravlja krožek finančnega opismenjevanja v osnovnih in srednjih šolah, prek katerega želimo mladim omogočiti, da se dovolj zgodaj poučijo o odgovornem in samostojnem upravljanju denarja. Krožek je zaživel septembra 2015.

Prek natečaja Mladi in denar želimo udeležencem dali možnost, da povedo svoje mnenje in razmišljanja o različnih tematikah, ki se dotikajo osebnih financ.
Organizator nagradnega natečaja Mladi in denar je družba Časnik Finance, časopisno založništvo d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Okvirna vsebina in potek nagradnega natečaja

Potek nagradnega natečaja

V reviji Moje finance, poslovnem dnevniku Finance, na spletnih straneh www.mladi-denar.si, finance.si ter na Facebooku se objavi nagradni natečaj. Za izvedbo in nadzor nad potekom ves čas trajanja natečaja bo skrbela ekipa revije Moje finance. Odgovore bomo sprejemali do datuma, določenega za posamezen natečaj.

Kdo lahko sodeluje?

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi, starejši od 12 let. Sodelovanje je dovoljeno tudi mlajšim, če za to izrazijo zanimanje. Dijaki in učenci v natečaju lahko sodelujejo samostojno in  morajo za sodelovanje v nagradnem natečaju prek obrazca Soglasje staršev/skrbnikov priložiti podpisano soglasje staršev oziroma skrbnikov. Soglasje je dostopno na www.mladi-denar.si. S podpisom soglasja se starši in skrbniki strinjajo, da se podatki (ime in priimek, razred in šola) objavijo na spletni strani www.mladi-denar.si ter v reviji Moje finance in drugih medijih Časnika Finance. Izdelki brez priloženega soglasja staršev ali skrbnikov bodo iz nagradnega natečaja izločeni.

Kako lahko sodelujejo?

Pri odgovorih ne želimo omejevati. Želimo spodbujati razmišljanje, zato je udeležencem prepuščeno, da po lastni izbiri izberejo, kako bodo odgovorili. Odgovore pošljejo na kuldenar@finance.si ali facebook.com/kuldenar.

Vsi sodelujoči morajo pripisati:

 • ime in priimek,
 • kraj bivanja (ulica, hišna številka, pošta in poštna številka kraja),
 • status (učenec, dijak, študent, upokojenec, zaposlen, nezaposlen ...),
 • razred ali letnik, ki ga obiskuje učenec/dijak,
 • ime in kraj osnovne šole, ki jo obiskuje učenec/dijak,
 • e-naslov in številko mobilnega telefona.

Kdo odloča in izbira nagrajence?

O ožjem izboru prispelih del bo odločala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo sodelavci revije Moje finance. Če je nagradni natečaj organiziran v sodelovanju z drugim podjetjem, se komisiji pridruži tudi predstavnik tega podjetja. Izmed vseh prispelih odgovorov bo komisija izbrala od enega do tri najboljše in jih objavila na spletni strani www.mladi-denar.si, facebook.com/mladiindenar ter finance.si.

Nagrada

Nagrade so prilagojene posameznemu nagradnemu natečaju, v vrednosti največ 42 evrov. Uredništvo revije Moje finance bo nagrajenega udeleženca nagradnega natečaja o nagradi obvestilo v 8 dneh od objave, in sicer pisno po e-pošti ali po navadni pošti. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v 15 dneh po razglasitvi, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajence lahko organizator nagradnega natečaja predstavi v reviji Moje finance in na spletni strani www.mladi-denar.si, facebook.com/kuldenar ter v drugih medijih Časnika Finance.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za drugo obliko izplačila ali jo prenesti na tretjo osebo.

Pravica organizatorja

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v natečaju zavrne ali ga iz natečaja izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator gotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja,
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v natečaju,
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na Spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno,
 • če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator ne odgovarja za:

 • (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,
 • vsakršne nezaželene posledice, ki bi jo udeleženec utrpel kot posledico sodelovanja v natečaju.

Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradnega natečaja Časnik Finance, d. o. o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posameznega natečaja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi med nagradnim natečajem, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Do osebnih podatkov udeležencev ima dostop samo Časnik Finance d. o. o., ki jih ne bo posredoval tretjim osebam ali jih uporabil v druge namene, kot je zapisano v teh pogojih, razen če s predpisi ni določeno drugače.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Več o pravicah v naši politiki zasebnosti.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov (t. j. 1 leto po koncu natečaja) se podatki izbrišejo.

Končne določbe

Udeleženec sodeluje v natečaju na lastno odgovornost.

V primeru posebnih okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), se natečaj lahko odpove. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradnega natečaja.

O vseh spremembah nagradnega natečaja bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami v reviji in na portalu Moje finance, na Facebook strani ter spletni strani Financ.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov v zvezi z nagradnim natečajem naslovite na elektronski naslov: zasebnost@finance.si.

Vprašanja o dodatnih informacijah v zvezi z nagradnim natečajem naslovite na elektronski naslov: marja.milic@finance.si.

Družba Časnik Finance, časopisno založništvo, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. vložek. 1/31402/00, osnovni kapital znaša 795.860,00 EUR, ID številka z DDV: SI19093535, direktor Peter Frankl.

Ekipa revije Moje finance
Ljubljana, 10.1.2019

PDF: SOGLASJE staršev/skrbnikov za sodelovanje otroka v nagradnem natečaju (Z desno miškino tipko kliknite na povezavo PDF-datoteke in v meniju izberite Shrani povezavo kot.)